Distribuie

Protecția datelor

Informaţii privind protecţia datelor cu caracter personal, în conformitate cu articolele 13, 14 și 21 din RGPD, pentru site-ul web, paginile externe și alte operaţiuni de prelucrare efectuate de către Schlüter-Systems Italia

I. CONDIȚII GENERALE


1. Persoana împuternicită de operator

Schlüter-Systems Italia S.r.l. tratează cu seriozitate protecţia datelor cu caracter personal ale utilizatorilor și obligaţiile legale privind protecţia acestor date. Cerinţele legale impun o transparenţă totală în ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Un utilizator este informat suficient cu privire la scopul, tipul și gradul de prelucrare doar dacă prelucrarea poate duce la identificarea sa, în calitate de persoană vizată.

Prin urmare, declaraţia noastră informativă cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și protecţia datelor [articolele 13 și 14 din Regulamentul (UE) 679/2016] explică în detaliu ce date cu caracter personal sunt prelucrate de noi în cazul utilizării acestui site web, a tuturor celorlalte site-uri web care fac trimitere la acesta și în alte cazuri care ar putea fi menţionate aici, descriind cu exactitate modul în care este gestionată prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor portalului. Declaraţia informativă nu se aplică pentru alte site-uri web care pot fi consultate prin intermediul linkurilor noastre.


OPERATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL, în sensul Regulamentului general privind protecţia datelor (RGPD) și al altor cerinţe privind protecţia datelor cu caracter personal, este Schlüter-Systems Italia S.r.l., în calitate de operator de date al datelor dvs. cu caracter personal, în sensul Decretului de lege nr. 196/03, precum și al Regulamentului (UE) 679/2016, privind „protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date” și prin prezenta, vă informează că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se va face cu respectarea principiilor corectitudinii, legalităţii, transparenţei și protecţiei confidenţialităţii și drepturilor dvs.

Schlüter-Systems Italia S.r.l.
Via G. Bucciardi 31/33
41042 Fiorano Modenese (MO)
Tel.: + 39 0536 914511
E-mail: info@schlueter.it 

Reprezentantul legal este Georg Peter Schlangen, numit în continuare „Persoana împuternicită” sau „noi” sau „Organizaţia”.

Persoana de contact pentru probleme privind protecţia datelor cu caracter personal, Lucia Leonelli, are următoarele date de contact:
Via Bucciardi 31/33
41042 Fiorano Modenese (MO)
E-mail: lucia.leonelli@schlueter.it

REPREZENTANTUL OPERATORULUI DE DATE CU CARACTER PERSONAL:

În cadrul acestei Organizaţii, nu a fost desemnat un Reprezentant al Operatorului de date cu caracter personal, deoarece Regulamentul nu impune acest lucru.

RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR.

În cadrul acestei Organizaţii, nu a fost desemnat un Responsabil cu protecţia datelor (numit și Data Protection Officer - DPO), deoarece Regulamentul nu impune acest lucru.

Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că linkurile de pe site-ul nostru pot duce către alte site-uri web care nu sunt gestionate de noi, ci de terţi. Aceste linkuri sunt evidenţiate în mod clar de către noi sau pot fi recunoscute printr-o modificare a adresei în browser. Nu suntem responsabili pentru respectarea normelor privind protecţia datelor cu caracter personal și nici pentru prelucrarea în siguranţă a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor în cadrul acestor site-uri web gestionate de terţi. 

2. Definiţii


Din RGPD

Această declaraţie informativă privind protecţia datelor utilizează termenii din textul RGPD. Definiţiile termenilor pot fi văzute (articolul 4 din RGPD - Regulamentul UE 679/2016) de ex. la adresa https://eur-lex.europa.eu   nr. CELEX: 32016R0679, iar alte informaţii suplimentare găsiţi pe https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue

DEFINIȚII PRINCIPALE

Date cu caracter personal: înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrare”: înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ștergerea sau distrugerea;

Date de utilizare: sunt informaţiile colectate automat de această Aplicaţie (sau de aplicaţiile terţilor pe care această Aplicaţie le utilizează), printre care: adresele IP sau numele de domeniu ale calculatoarelor utilizate de către un utilizator care se conectează cu această Aplicaţie, adresele de tip URI (Uniform Resource Identifier), ora solicitării, metoda utilizată pentru efectuarea solicitării pe server, dimensiunea fișierului obţinut ca răspuns, codul numeric care indică statusul răspunsului furnizat de server (finalizare cu succes, eroare etc.), ţara de provenienţă, caracteristicile browser-ului și ale sistemului de operare utilizate de vizitator, reperele orare ale vizitei (de exemplu durata staţionării pe fiecare pagină) și detaliile privind itinerariul urmat în cadrul Aplicaţiei, în special ordinea paginilor vizualizate, parametrii sistemului de operare și ai mediului informatic al utilizatorului.

Utilizator: persoana fizică care utilizează serviciile acestui site web, chiar și numai în scopul navigării pe internet (coincide cu persoana vizată).

Persoană vizată: persoana fizică la care fac referire datele cu caracter personal.

Operator: înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

Prezenta Aplicaţie sau Platformă sau site web: instrumentul hardware sau software prin intermediul căruia sunt colectate datele cu caracter personal ale utilizatorilor.

Modulele cookie și tehnologiile similare

Un modul cookie este un element textual care este salvat pe hard discul unui calculator, doar după obţinerea permisiunii. În cazul obţinerii permisiunii, textul este descărcat într-un fișier de mici dimensiuni. Modulele cookie au rolul de a permite accesul la furnizarea serviciului, funcţionând ca filtre de siguranţă, dar și de a permite aplicaţiilor web să trimită informaţii către utilizatorii individuali.

Mai exact, modulele  cookie sunt fișiere de tip text, care sunt salvate sau citite de un site web, pe dispozitivul utilizatorului. Conţin combinaţii de litere și cifre, de exemplu, pentru a recunoaște utilizatorul și setările acestuia atunci când se revine pe site-ul web care a salvat modulele cookie, pentru a-i permite să rămână conectat la un cont de client sau pentru a analiza statistic anumite comportamente de utilizare.

Tehnologia WebStorage permite salvarea locală a unor variabile și a unor valori în memoria cache a browser-ului utilizatorului. Tehnologia include atât așa-numitul „sessionStorage”, care este salvat până la închiderea ferestrei de browser, cât și „localStorage”, care este salvat în memoria cache a browser-ului, până când memoria cache este ștearsă de utilizator. Printre altele, tehnologia localStorage permite recunoașterea utilizatorului și a setărilor sale, atunci când acesta vizitează site-ul nostru.

Categorii de date

Atunci când precizăm categoriile de date prelucrate, acestea includ în special următoarele date: date biografice (de ex. nume, adresă, data nașterii), date de contact (de ex. adrese de e-mail, număr de telefon, servicii de mesagerie), date privind conţinutul (de ex. introducere de text, fotografii, filme, conţinuturi ale unor documente/fișiere), date contractuale (de ex. obiectul contractului, termenii, categoria de client), date privind plata (de ex. detalii bancare, cronologia plăţilor, utilizarea altor furnizori de servicii de plată), date privind utilizarea (de ex. cronologia pe site-ul nostru web, utilizarea anumitor conţinuturi, orele de accesare, cronologia contactelor sau a comenzilor), date privind conexiunea (de ex. informaţii privind dispozitivele, adresele IP, adrese URL), date privind localizarea (de ex. date GPS, geolocaţie IP, puncte de acces).

 

3. Informaţii privind prelucrarea datelor

Prelucrăm datele cu caracter personal doar în măsura în care acest lucru este permis de lege. Datele cu caracter personal vor fi transmise doar în cazurile prezentate mai jos. Datele cu caracter personal sunt protejate prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate (de ex. pseudonimizare, criptare).

Exceptând situaţia în care legea ne obligă să le stocăm sau să le transmitem unor terţe părţi (în special autorităţilor de supraveghere), decizia cu privire la tipul datelor cu caracter personal pe care le vom prelucra, durata prelucrării și măsura în care acestea pot fi dezvăluite depinde de funcţiile site-ului web utilizate de către utilizator, în fiecare caz în parte.

A- SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Scopurile în care sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal sunt diferite, dar au la bază dorinţa de a vă satisface nevoile și vor fi actualizate doar după obţinerea acordului dvs. liber exprimat.

Mai exact: 

 1. Paginile „ DATE DE CONTACT”, pentru a solicita informaţii privind produsele și/sau serviciile noi, prin completarea câmpurilor obligatorii: Prenume, Nume, Oraș, Judeţ, Domeniu de activitate, Telefon, E-mail, Cerere.
 2. Serviciul „NEWSLETTER și MESAJE COMERCIALE”, pentru a beneficia de posibilitatea de a primi informaţii pe e-mail și/sau telefonic, cu privire la noile produse și/sau servicii

Vă reamintim că trimiterea facultativă, explicită și voluntară de mesaje electronice pe adresele indicate pe site-ul web sau utilizând serviciul „CONTACTE” sau „NEWSLETTER” presupune, prin natura sa, colectarea succesivă de date cu caracter personal; prin urmare, rugăm utilizatorii să nu includă nume sau alte date cu caracter personal ale unor terţi, care nu sunt absolut necesare, și nici date care fac parte din categoriile speciale de date și/sau date judiciare în sensul articolelor 9 și 10 din Regulamentul (UE) 679/2016, în solicitările de servicii sau în întrebările pe care ni le transmit.

B- TEMEIUL JURIDIC ȘI LEGALITATEA PRELUCRĂRII DATELOR

În ce privește legalitatea prelucrărilor identificate, autorul indică mai jos temeiul juridic al acestora:

 1. În scopurile indicate la punctul I.3.A., numerele 1) și 2) din prezenta declaraţie informativă, prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este posibilă exclusiv după obţinerea consimţământului dvs. specific [articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulament].
   

C- METODE DE PRELUCRARE

Fiecare prelucrare se va face cu adoptarea unor măsuri de securitate, atât tehnice, cât și organizatorice, adecvate prelucrării respective, conform prevederilor articolul 32 din Regulament. Toate datele sunt prelucrate atât cu ajutorul sistemelor informatice, cât și, eventual, cu ajutorul unor baze de date pe suport de hârtie. Utilizăm o gamă amplă de tehnologii și proceduri avansate de securitate, pentru a asigura protecţia datelor cu caracter personal împotriva riscurilor menţionate anterior.

D- DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Destinatarii datelor cu caracter personal în scopurile menţionate anterior vor fi exclusiv proprietarii prezentei Organizaţii, angajaţii și colaboratorii direcţi ai Organizaţiei, în unicul scop de a presta serviciul solicitat de utilizator, cu excepţia cazului în care transmiterea datelor este impusă prin lege sau este strict necesară pentru îndeplinirea cererilor utilizatorului.

Pentru o gestionare corectă a serviciului, prelucrările legate de serviciile web ale acestor domenii se fac prin intermediul societăţii Holding Schlüter-Sistems KG [în conformitate cu articolul 28 din Regulamentul (UE) 679/2016], în calitate de furnizor de servicii de hosting, care garantează aplicarea tuturor măsurilor de securitate menţionate în articolul 32 din Regulament, necesare pentru asigurarea protecţiei datelor respective.

E- TRANSFERUL DE DATE CĂTRE ȚĂRI TERȚE

Nu este prevăzut niciun transfer al datelor dvs. către o ţară terţă sau către o organizaţie internaţională, în afara Uniunii Europene (articolele 44-49 din Regulament). Centrul de date în care sunt stocate datele se află în (Germania).

4. Durata stocării datelor

Datele cu caracter personal vor fi șterse în momentul în care scopul prelucrării nu mai este aplicabil sau la expirarea perioadei prevăzute pentru stocarea datelor, cu excepţia situaţiei în care stocarea ulterioară a datelor cu caracter personal se face pentru încheierea sau executarea unui contract.

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal nu sunt păstrate mai mult decât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare a datelor specifice, indicate în prezentul document, cu excepţia situaţiei în care sunt prevăzute perioade de stocare mai lungi sau mai scurte, conform legislaţiei aplicabile.

 • În scopurile prelucrării, indicate la punctul I.3.A., numărul 1) din prezenta declaraţie informativă, și doar cu consimţământul dvs. specific, datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate pe durata unui eventual serviciu solicitat sau a relaţiei contractuale aferente. Dacă în urma unui astfel de contact, se stabilește o relaţie contractuală formală, datele dvs. vor fi stocate în conformitate cu obligaţiile impuse de legislaţia și de regulamentele în vigoare, privind păstrarea evidenţelor contabile, fiscale și administrative și, într-un sens mai larg, a relaţiilor de muncă.
 • În scopurile indicate la punctul I.3.A., numărul 2 din prezenta declaraţie informativă și doar cu consimţământul dvs. specific, durata stocării va fi limitată la discreţia dvs. și, în orice moment, veţi putea anula înscrierea la newsletter, urmând procedura simplă prezentată în fiecare mesaj, revocându-vă astfel consimţământul.

În cazul în care va trebui să furnizăm informaţii cu privire la perioada de stocare a modulelor cookie și a tehnologiilor similare, veţi găsi informaţii în acest sens la punctul II. 1. din prezenta declaraţie informativă.

5. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

Nu se iau decizii automatizate în cazuri individuale și nu se creează profiluri.

6. Drepturile persoanelor vizate

În calitate de persoană vizată, utilizatorul are dreptul la informare, în conformitate cu articolul 15 din RGPD, dreptul la rectificare în conformitate cu articolul 16 din RGPD, dreptul la ștergerea datelor, în conformitate cu articolul 17 din RGPD, dreptul la restricţionarea prelucrării, în conformitate cu articolul 18 din RGPD și dreptul la portabilitatea datelor, în conformitate cu articolul 20 din RGPD.

 1. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE: Aveţi dreptul de a solicita de la Operatorul de date accesul, ștergerea, transmiterea, actualizarea, rectificarea datelor, exercitarea dreptului de a vă opune prelucrării, completarea, restricţionarea, portabilitatea datelor, primirea de informaţii cu privire la încălcarea securităţii datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și, în general, vă puteţi exercita toate drepturile prevăzute la articolul 13 și următoarele din Regulamentul (UE) 679/2016. Mai jos, găsiţi lista completă a drepturilor dumneavoastră, enumerate în articolul 13 din Regulamentul (UE) 679/2016. Solicitările privind exercitarea drepturilor persoanei vizate trebuie trimise către Schlüter-Sistems Italia S.r.l. sediu social și punct de lucru în - Via G. Bucciardi, 31/33 - 41042, Fiorano Modenese (MO) - Cod fiscal 02261030361 sau pe adresa de e-mail: info@schlueter.it
 2. DREPTUL DE RETRAGERE A CONSIMȚĂMÂNTULUI: Aveţi dreptul de a vă retrage în orice moment consimţământul cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, menţionate la punctul I.3.A., numerele 1) și 2) din prezenta declaraţie informativă, contactându-ne direct pe adresa de e-mail info@schluter.it sau, în cazul newsletter-ului, urmând procedura simplă inclusă în fiecare mesaj, cu excepţia situaţiei în care, în urma cererilor dvs. de informaţii, s-a stabilit o relaţie contractuală, iar în acest caz, dreptul de retragere a consimţământului se subordonează obligaţiilor prevăzute de lege, de normele în vigoare și de contract. În conformitate cu articolul 7 alineatul (3) prima teză din RGPD, dreptul de retragere a consimţământului în orice moment nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. Prin urmare, retragerea consimţământului se va aplica întotdeauna exclusiv prelucrării programate după retragerea consimţământului. Retragerea consimţământului se face în mod informal, prin poștă sau pe e-mail. În cazul exercitării dreptului la opoziţie, datele cu caracter personal ale utilizatorului nu vor mai fi prelucrate, cu excepţia cazului în care există un alt temei (juridic) care permite acest lucru. Cu toate acestea, în cazul retragerii consimţământului și în absenţa unei alte autorizări, datele cu caracter personal trebuie șterse imediat la cererea utilizatorului, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) litera (b) din RGPD. Opoziţia și retragerea consimţământului pot fi transmise în mod informal, pe adresa: Schlüter-Sistems Italia S.r.l. sediu social și punct de lucru în - Via G. Bucciardi, 31/33 - 41042, Fiorano Modenese (MO) - Cod fiscal 02261030361 sau pe adresa de e-mail: info@schlueter.it
 3.  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE: Aveţi dreptul de a transmite o reclamaţie Autorităţii de supraveghere competente „Autoritatea Italiană pentru Protecţia Datelor”, în cazul în care consideraţi că drepturile dvs. privind protecţia datelor cu caracter personal sunt ameninţate.
 4. EVENTUALELE CONSECINȚE ALE REFUZULUI DE A RĂSPUNDE: în ceea ce privește scopul menţionat la punctul I.3.A., numerele 1) și 2) din prezenta declaraţie informativă, furnizarea de date cu caracter personal de către utilizator NU este „obligatorie”, ci voluntară (de ex. cererea de informaţii prin utilizarea serviciului „CONTACTE” sau prin înscrierea la newsletter).

 

7. Obligaţiile persoanei împuternicite de operator, cu privire la transmiterea de notificări

Toţi destinatarii cărora li s-au transmis datele cu caracter personal ale utilizatorului sunt informate de către noi cu privire la orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal ale utilizatorului sau cu privire la restricţionarea prelucrării, în conformitate cu articolul 16, articolul 17 alineatul (1) și articolul 18 din RGPD, cu excepţia situaţiei în care transmiterea acestor informaţii se dovedește a fi imposibilă sau ar implica eforturi disproporţionate. Utilizatorii vor fi informaţi cu privire la destinatarii datelor, dacă vor solicita acest lucru.

 

8. Obligaţia de furnizare a datelor

Cu excepţia situaţiei în care vor exista indicaţii contrare în informaţiile privind temeiul juridic, utilizatorul nu are obligaţia de a furniza date cu caracter personal. În situaţiile menţionate la articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD, datele cu caracter personal sunt totuși necesare pentru executarea sau încheierea unui contract. Dacă nu sunt furnizate datele cu caracter personal în discuţie, contractul nu va putea fi executat sau încheiat. Dacă nu se furnizează datele cu caracter personal în situaţiile menţionate la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (f) din RGPD, nu veţi putea utiliza secţiunile de pe site-ul nostru, care intră sub incidenţa acestor prevederi.

În ce privește evenimentele și seminarele pe care le organizăm, utilizatorul nu are obligaţia de furniza date cu caracter personal, însă participarea la aceste evenimente nu este posibilă fără furnizarea acestor date.

 

9. Dreptul la opoziţie și retragerea consimţământului

Utilizatorul are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor sale cu caracter personal, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD, din motive care decurg din situaţia sa individuală. Dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru un serviciu de publicitate directă, utilizatorul are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor sale cu caracter personal în scopuri publicitare.

În conformitate cu articolul 7 alineatul (3) prima teză din RGPD, utilizatorul are dreptul de a-și retrage consimţământul în orice moment. Acest lucru nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate în baza consimţământului acordat până în momentul retragerii acestuia. Prin urmare, retragerea consimţământului se va aplica întotdeauna exclusiv prelucrării programate după retragerea consimţământului. Retragerea consimţământului se face în mod informal, prin poștă sau pe e-mail. În cazul exercitării dreptului la opoziţie, datele cu caracter personal ale utilizatorului nu vor mai fi prelucrate, cu excepţia cazului în care există un alt temei (juridic) care permite acest lucru. Cu toate acestea, în cazul retragerii consimţământului și în absenţa unei alte autorizări, datele cu caracter personal trebuie șterse imediat la cererea utilizatorului, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) litera (b) din RGPD.

Opoziţia și retragerea consimţământului pot fi transmise în mod informal, pe adresa:

Schlüter-Systems Italia S.r.l.
Via G. Bucciardi 31/33
41042 Fiorano Modenese (MO)
info@schlueter.it

Anumite tipuri de consimţăminte pot fi retrase în mod direct (vezi serviciile de la punctul II.) prin intermediul instrumentului nostru Consent Tool. Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că acest lucru trebuie făcut pe fiecare dispozitiv de pe care utilizatorul a vizitat site-ul nostru și a permis prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

 

II. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SITE-ULUI NOSTRU

BUTOANE PENTRU REȚELELE SOCIALE

Operatorul de date cu caracter personal utilizează pe acest site web butoane pentru reţelele sociale. Butoanele pentru reţelele sociale sunt butoane digitale sau linkuri directe către reţelele sociale, configurate în fiecare „buton” în parte. Făcând clic pe aceste linkuri, veţi avea posibilitatea de a interacţiona direct cu conturile operatorului de date (paginile de pe reţelele sociale). Administratorii reţelelor sociale către care sunteţi redirecţionaţi prin intermediul butoanelor sunt operatori autonomi de date cu caracter personal. Mai multe informaţii privind politicile de confidenţialitate individuale ale reţelelor sociale și privind modalităţile de gestionare și de dezactivare a modulelor cookie aferente puteţi găsi pe platformele reţelelor sociale.

Utilizarea site-ului web și a funcţiilor acestuia presupune în mod normal prelucrarea unor date cu caracter personal.

1. Servicii, funcţii și module cookie

 

 

2. Shariff

Pentru integrarea plug-in-urilor aparţinând Facebook (butonul Distribuie), Twitter (butonul Distribuie), LinkedIn (butonul Distribuie), Pinterest (butonul Distribuie) și WhatsApp (butonul Distribuie), utilizăm o soluţie tehnică (butonul Shariff) pe site-ul nostru, care înlocuiește butoanele reţelelor sociale. Această soluţie împiedică transmiterea directă a datelor către reţelele sociale și nu le permite acestor furnizori să citească și să stocheze informaţii pe dispozitivul utilizatorului. Prin urmare, atunci când vizitaţi site-ul nostru, nu se stabilesc conexiuni cu serverele reţelelor sociale. Acest lucru se întâmplă doar atunci când faceţi clic pe unul dintre butoane. Dacă utilizatorul face clic pe unul dintre butoane, acesta va deschide o nouă pagină, care va fi preluată de pe serverele respectivei reţele sociale. Această operaţiune oferă administratorului reţelei sociale informaţia că site-ul nostru a fost vizitat prin intermediul adresei IP a utilizatorului. În același timp, furnizorul poate stoca sau citi module cookie pe dispozitivul clientului, cu excepţia cazului în care acesta a interzis utilizarea modulelor cookie în propriul browser.

 

3. Abonarea la newsletter-ul nostru

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal: înscrierea la newsletter-ul nostru, care conţine informaţii privind noutăţile și ofertele noastre; atestarea consimţământului utilizatorului; garanţia securităţii sistemelor noastre informatice [totodată, acestea reprezintă interesele noastre legitime, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD].
Temei juridic: articolul 6 alineatul (1) literele (a), (f) din RGPD
Categorii de date: date biografice, date de contact, date privind conţinutul, date privind conectarea și date privind utilizarea
Destinatarul datelor: nu există
Transferul preconizat al datelor către ţări terţe: nu este cazul
Se stochează sau sunt citite date cu caracter personal pe terminalul utilizatorului, în urma exprimării consimţământului acestuia? Nu

 

4. Solicitarea de material publicitar sau de oferte

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal: solicitarea de material publicitar și/sau de oferte individuale privind produsele noastre; garanţia securităţii sistemelor noastre informatice [totodată, acestea reprezintă interesele noastre legitime, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD].
Temei juridic: articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD, articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD
Categorii de date: date biografice, date de contact, date privind conţinutul, date privind conectarea și date privind utilizarea. Dacă sunteţi deja clientul nostru, este suficient să ne furnizaţi numărul de client și adresa de e-mail.
Destinatarul datelor: eventualul prestator de servicii (de ex. firme de curierat), cu condiţia ca divulgarea datelor cu caracter personal să fie necesară pentru ducerea la îndeplinire a solicitării.
Transferul preconizat al datelor către ţări terţe: nu este cazul
Se stochează sau sunt citite date cu caracter personal pe dispozitivul utilizatorului, în urma exprimării consimţământului acestuia?  Nu

 

5. Înregistrarea și susţinerea de seminare cu prezenţă la faţa locului și seminare online (GoTo Meeting)

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal: înregistrarea în vederea participării la seminare cu prezenţă la faţa locului, organizate de noi, precum și la seminare online, prin intermediul GoTo Meeting/Webinar; pregătirea și susţinerea de seminare și seminare online (webinare); garanţia securităţii sistemelor noastre informatice [totodată, acestea reprezintă interesele noastre legitime, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD].
Temei juridic: articolul 6 alineatul (1) literele (b), (f) din RGPD
Categorii de date: date biografice, date de contact, date privind conţinutul, date contractuale și date privind conectarea (în funcţie de tipul seminarului sau al seminarului online, dar și de procedura de înregistrare)
Destinatarul datelor: eventualii destinatari ai datelor în cazul înregistrării și organizării de seminare, cu condiţia ca divulgarea informaţiilor să fie necesară în acest scop (de ex. pentru a rezerva camere la hotel la cererea participanţilor la seminar); LogMeIn Ireland Limited Bloodstone Building Block C 70 Sir John Rogerson’s Quay Dublin 2, Irlanda (pentru seminarele online organizate prin GoTo Meeting)
Transferul de date prevăzut către ţări terţe: nu este cazul (pentru seminarele cu prezenţă la faţa locului); pentru seminarele online, în anumite cazuri, în SUA [în conformitate cu rezoluţia (UE) 2016/1250 - „Scutul de confidenţialitate UE-SUA” și în conformitate cu clauzele standard de protecţie a datelor adoptate de Comisia UE, articolul 46 alineatul (2) litera (c) din RGPD]
Se stochează sau sunt citite date cu caracter personal pe dispozitivul utilizatorului, în urma exprimării consimţământului acestuia? Nu

 

6. Înregistrarea în vederea participării la evenimentele noastre

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal: înregistrarea, pregătirea și susţinerea de evenimente; atestarea înregistrării utilizatorului; garanţia securităţii sistemelor noastre informatice [totodată, acestea reprezintă interesele noastre legitime, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD]. 
Temei juridic: articolul 6 alineatul (1) literele (b), (f) din RGPD
Categorii de date: date biografice, date de contact, date privind conţinutul, date contractuale și date privind conectarea (în funcţie de tipul evenimentului și de procedura de înregistrare)
Destinatarul datelor: eventualii destinatari care au legătură cu înregistrarea și susţinerea evenimentelor, cu condiţia ca divulgarea datelor să fie necesară în acest scop (de ex. colaboratorii care pun la dispoziţie spaţiile).
Transferul preconizat al datelor către ţări terţe: nu este cazul.
Se stochează sau sunt citite date cu caracter personal pe dispozitivul utilizatorului, în urma exprimării consimţământului acestuia? Nu

 

7. Contact (formular de contact / contact pe e-mail)

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal: prelucrarea cererii de contact și a cererii de accesare; atestarea consimţământului utilizatorului; garanţia securităţii sistemelor noastre informatice [totodată, acestea reprezintă interesele noastre legitime, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD].
Temei juridic: articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD, articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD (dacă solicitarea duce la încheierea ulterioară a unui contract sau se referă la un contract în vigoare)
Categorii de date: în funcţie de tipul cererii. De obicei, în acest scop, sunt prelucrate date de contact, date biografice și date privind conţinutul.
Destinatarul datelor: nu există
Transferul preconizat al datelor către ţări terţe: nu este cazul
Se stochează sau sunt citite date cu caracter personal pe dispozitivul utilizatorului, în urma exprimării consimţământului acestuia? Nu

 

III AVERTISMENTE PRIVIND PAGINILE EXTERNE ALE SCHLÜTER-SYSTEMS ITALIA S.r.l.


Facebook

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal: pe platforma Facebook, am creat o pagină pentru societatea noastră, disponibilă pe https://www.facebook.com/schluter.italia („Pagina Facebook”). Dacă este accesată această pagină, Facebook va prelucra datele cu caracter personal ale utilizatorului. Noi vom primi statistici privind utilizarea acestei pagini, extrase din aceste date.
Temei juridic: articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD
Categorii de date: date biografice, date de contact, date privind conţinutul, date privind utilizarea și date privind conectarea, eventual, date privind locaţia
Destinatarul datelor: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda („Facebook”) (în calitate de operator asociat, în conformitate cu articolul 26 din RGPD – elementele de bază ale acordului pot fi consultate pe https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum)
Transferul preconizat al datelor către ţări terţe: în anumite cazuri, în SUA 
Se stochează sau sunt citite date cu caracter personal pe dispozitivul utilizatorului, în urma exprimării consimţământului acestuia? Nu
Drepturile persoanei vizate: Facebook este răspunzătoare pentru respectarea drepturilor persoanei vizate. Facebook furnizează utilizatorului informaţii cu privire la drepturile acestuia în calitate de persoană vizată, disponibile pe https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. De asemenea, ne puteţi contacta pentru a vă exercita drepturile care vă revin, iar noi vom transmite imediat solicitarea către Facebook.

 

Instagram

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal: pe platforma „Instagram”, aparţinând Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda („Facebook”) am creat o pagină a societăţii noastre, disponibilă pe https://www.instagram.com/schlutersystemsitalia/ („Pagini Instagram”). Dacă este accesată această pagină, Facebook va prelucra datele cu caracter personal ale utilizatorului.
Temei juridic: articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD
Categorii de date: date biografice, date de contact, date privind conţinutul, date privind utilizarea și date privind conectarea, eventual, date privind locaţia
Destinatarul datelor: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda („Facebook”) (în calitate de operator asociat, în conformitate cu articolul 26 din RGPD – elementele de bază ale acordului pot fi consultate pe https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum)
Transferul preconizat al datelor către ţări terţe: în anumite cazuri, în SUA 
Se stochează sau sunt citite date cu caracter personal pe terminalul utilizatorului, în urma exprimării consimţământului acestuia? Nu
Drepturile persoanei vizate: Facebook este răspunzătoare pentru respectarea drepturilor persoanei vizate. Facebook furnizează utilizatorului informaţii cu privire la drepturile acestuia în calitate de persoană vizată, disponibile pe https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. De asemenea, ne puteţi contacta pentru a vă exercita drepturile care vă revin, iar noi vom transmite imediat solicitarea către Facebook.

 

Pinterest (profil)

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal: pe platforma „Pinterest”, am creat o pagină pentru societatea noastră, disponibilă pe https://www.pinterest.it/schluteritalia/_created/ . Dacă este accesată această pagină, Pinterest va prelucra datele cu caracter personal ale utilizatorului. Noi vom primi statistici privind utilizarea acestei pagini, extrase din aceste date.
Temei juridic: articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD
Categorii de date: date biografice, date de contact, date privind conţinutul, date privind utilizarea și date privind conectarea, eventual, date privind locaţia
Destinatarul datelor: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor Fenian Street, Dublin 2, Irlanda
Transferul preconizat al datelor către ţări terţe: în anumite cazuri, în SUA
Se stochează sau sunt citite date cu caracter personal pe terminalul utilizatorului, în urma exprimării consimţământului acestuia? Nu

 

Canal YouTube

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal: pe platforma „YouTube”, aparţinând Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irlanda („Google”), am creat un canal video, disponibil pe https://www.youtube.com/user/schlueteritalia. Dacă este accesată această pagină, Google va prelucra datele cu caracter personal ale utilizatorului. Noi vom primi statistici privind utilizarea acestei pagini, extrase din aceste date.
Temei juridic: articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD
Categorii de date: date biografice, date de contact, date privind conţinutul, date privind utilizarea și date privind conectarea, eventual, date privind locaţia
Destinatarul datelor: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlanda
Transferul preconizat al datelor către ţări terţe: în anumite cazuri, în SUA
Se stochează sau sunt citite date cu caracter personal pe terminalul utilizatorului, în urma exprimării consimţământului acestuia? Nu

 

LinkedIn (profil)

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal: pe platforma „LinkedIn”, am creat o pagină pentru societatea noastră, disponibilă pe https://www.it.linkedin.com/company/schluter-systems-italia-sistemi-posa-ceramica. Dacă este accesată această pagină, LinkedIn va prelucra datele cu caracter personal ale utilizatorului. Noi vom primi statistici privind utilizarea acestei pagini, extrase din aceste date.
Temei juridic: articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD
Categorii de date: date biografice, date de contact, date privind conţinutul, date privind utilizarea și date privind conectarea, eventual, date privind locaţia
Destinatarul datelor: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda (în calitate de operator asociat, în conformitate cu articolul 26 din RGPD – elementele de bază ale acordului pot fi consultate pe https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum))
Transferul preconizat al datelor către ţări terţe: în anumite cazuri, în SUA
Se stochează sau sunt citite date cu caracter personal pe dispozitivul utilizatorului, în urma exprimării consimţământului acestuia? Nu
Drepturile persoanei vizate: LinkedIn este răspunzătoare pentru respectarea drepturilor persoanei vizate. LinkedIn furnizează utilizatorului informaţii cu privire la drepturile acestuia în calitate de persoană vizată, disponibile pe https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. De asemenea, ne puteţi contacta pentru a vă exercita drepturile care vă revin, iar noi vom transmite imediat solicitarea către LinkedIn.

Distribuie